KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà công bố thông tin về việc phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp với thông tin tóm tắt như sau:

+ Tên Trái phiếu: BNC052026

+ Tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công: 600 tỷ đồng

+ Ngày phát hành: 29/5/2019

+ Kỳ hạn Trái phiếu: 7 năm

+ Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu

+ Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

+ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

+ Lãi suất Trái phiếu:  lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị

Tin tức khác