CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ VÊ VIỆC PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 2/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà công bố thông tin về việc phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp với thông tin tóm tắt như sau:

       +   Tên Trái phiếu: BANACAP-BOND2020

       +   Tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công đợt 1100 tỷ đồng

       +   Ngày phát hành: 31/01/2020

       +   Kỳ hạn Trái phiếu: 7 năm

       +   Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái phiếu

       +   Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

        +   Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

        +   Lãi suất Trái phiếu:  Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi được tính bằng tổng của (A) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 24 tháng bằng Đồng Việt Nam áp dụng cho khoản tiết kiệm trên 200 tỷ đồng (“Lãi Suất Tham Chiếu”) do Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch (“Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất và (B) biên độ 2,9 %/năm.

Danh sách trái chủ đợt 1:

Loại Nhà đầu tư

Giá trị

(tỷ đồng)

Ngày phát hành đợt 1

Ngày đáo hạn

Tỷ trọng

I. Nhà đầu tư trong nước

100

31/01/2020

31/01/2027

100% 

1. Nhà đầu tư có tổ chức

100

31/01/2020

31/01/2027

100% 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Hoàng Quốc Việt

100

31/01/2020

31/01/2027

100% 

b) Quỹ đầu tư

 0

0

0

0

c) Công ty chứng khoán

0

0

0

0

d) Công ty Bảo hiểm

0

0

0

0

đ) Các tổ chức khác

0

0

0

0

2. Nhà đầu tư cá nhân

0

0

0

0

II. Nhà đầu tư nước ngoài

0

0

0

0

1. Nhà đầu tư có tổ chức

0

0

0

0

2. Nhà đầu tư cá nhân

0

0

0

0

Tổng

100

31/01/2020

31/01/2027

100% 

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị

Tin tức khác