CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với thông tin tóm tắt như sau:

+ Tên Trái phiếu: BNC052026

+ Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến phát hành: tối đa 600 tỷ đồng

+ Ngày phát hành dự kiến: không muộn hơn 28/6/2019

+ Kỳ hạn Trái phiếu: tối đa 84 tháng

+ Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu

+ Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

+ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

+ Lãi suất Trái phiếu:  lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi

 

 

 

 

 

 

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị