Linh Phong Thiền Tự

Linh Phong Thiền Tự

Linh Phong Thiền Tự là ngôi chùa tiêu biểu cho kiến trúc chùa miền Bắc. Ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ lim với diện tích 650m2 bao gồm tiền đường, hậu cung và sân vườn. Khuôn viên chùa được thiết kế thành 2 dãy tả vu và hữu vu, có các tượng Phật và 18 vị la hán trấn giữ. Du khách đến với Linh Phong Thiền Tự để tìm về sự bình yên trong tâm hồn, cầu mong sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

——————

Linh Phong Thien Tu

Pagoda Linh Phong Thien Tu Pagoda is a representative pagoda for the architecture of the Northern pagoda. The pagoda was built of ironwood with an area of 650m2 including the front hall, rear hall and the garden. The temple campus is designed into two rows of left house and right house, with Buddha statues and 18 Alahats who are in guard. Visitors come to Linh Phong Thien Tu Pagoda to find peace in their souls, pray for luck and happiness in life.

——————

린풍 티엔 뚜 파고다(Lin Phong Thien Tu Pagoda)는 북탑의 대표적인 건축물입니다. 파고다 탑은 앞쪽/뒤쪽 정원을 포함한 650㎡ (제곱미터) 의 면적을 가진 철재로 지어졌습니다. 사원 캠퍼스는 왼쪽 집과 오른쪽 집의 두 줄로 설계 되었습니다. 부처님과 18명의 알라햇(번영과 행복의 신) 지키고 있으며 방문객은 파고다 방문을 통해 평화를 찾고 삶의 행운을 기도합니다.

——————

灵峰禅寺 灵峰禅寺是北寺建筑的代表寺庙。该寺庙用铁木建造,面积650平方米,包括前殿、后殿和花园。寺庙设计为左殿、右殿两排,供有佛像和十八阿罗汉守护。游客来到这儿寻找心灵的平静,祈求好运和幸福生活。