Linh Phong Bảo Tháp

Linh Phong Bảo Tháp được thiết kế gồm chín tầng, mỗi tầng với bốn mặt có gắn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng xoay mặt ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, xung quanh tháp là tượng Tứ Đại Thiên Vương uy phong độ trì và trấn giữ.
Bốn chiếc chuông đồng được treo ở bốn góc của mỗi tầng tháp biểu trưng cho âm vang linh thiêng của một công trình kiến trúc tâm linh.

———–

Linh Phong Tower Linh Phong Tower is designed with nine stories, each floor has four sides with a white stone statue of Sakyamuni Buddha facing the four directions of East, West, South and North, around the tower stands the imposing and benevolent statues of the Four Great Heavenly Kings who are in guard . Four bronze bells hung at the four corners of each story represent the sacred echos of a religious landmark.

———–

린퐁 타워(Linh Phong Tower)는 9층으로 설계되었으며 각 층에는 백석 석가모니상이 동서남북 네 방향을 향하고 있습니다. 탑 주위에는 사대천왕의 역동적이며 인자한 조각상을 확인 하실 수 있습니다. 각 층의 네 모서리 위치하는 청동 종은 종교적인 랜드마크로 신성한 울림을 상징합니다.

———–

灵峰宝塔 灵峰宝塔共有九层,每层有四个面,面向东、西、南、北四个方向有一尊白色石释迦牟尼佛像,塔周围矗立着气势磅礴、仁慈的四大天王雕像。每层的四个角都悬挂着四个铜钟,代表着宗教地标的神圣回声.

Trải nghiệm khác:

Linh Phong Thiền Tự

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Đền Lĩnh Chúa Linh Từ

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Chùa Linh Ứng

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Lầu Chuông

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Nhà Bia

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Miếu Bà

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Trú Vũ Trà Quán

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018