Đền Lĩnh Chúa Linh Từ

Đền Lĩnh Chúa Linh Từ

Tọa lạc tại nơi đất trời giao hòa, âm dương hội tụ; đền Lĩnh Chúa Linh Từ là nơi thờ tự, ghi nhớ công đức của Bà Chúa Thượng Ngàn đã chở che cho vùng đất Bà Nà. Bên cạnh việc chinh phục đỉnh cao nhất thành phố Đà Nẵng (1487m), khách thập phương đến với ngôi đền đều cảm thấy tâm hồn thư thái, mọi ưu phiền như được trút bỏ hết.

————–

Linh Chua Linh Tu Temple Located in the place where heaven and earth harmonize, yin and yang converge, Linh Chua Linh Tu Temple is a place to worship and dedicated in homage of the Holy Mountain Mother. Holy Mountain Mother, also known as Second Mother Goddess, governs the mountains and forests, stay in close relationship with the people, grass, trees, birds and animals. Not only can conquer the highest peak in Da Nang city (1487m), visitors from all over the world who come to the pagoda can feel more relaxed and as if all their worries have been removed.

————–

천지가 조화를 이루고 음과 양이 융합된 곳에 위치한 임추아 린투 사원(LinhChua Linh Tu Temple)은 신성한 산신령을 모시는 예배 장소입니다. 두번째, ‘신성한 어머니 여신’으로 알려져 있는 산신령은 산과 숲을 다스리며 사람들, 푸른 나무, 새, 동물들과 밀접한 관계를 유지합니다. 다낭시의 최고봉(1487m)을 경험할 수 있을 뿐만 아니라, 탑을 찾는 전 세계 방문객들은 모든 걱정을 덜어낼 듯한 편안함을 만끽할 수 있습니다.

————–

领主灵祠庙 位于天地相合、和阳气汇聚之处, 领主灵祠庙是一个礼拜、纪念山圣母功德的场所,又名称第二母,掌管山林,与人草木鸟兽关系密切。除了征服岘港市最高峰(1487m),来自各地的游客也能感到更加轻松,所有的烦恼都被消除了。